Một số hình thức tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2019

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền đã góp phần rất lớn vào kết quả thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Ảnh áp phích tuyên truyền
Theo đó, nhằm tuyên truyền, quảng bá rộng rải hơn nữa chính sách đến các chủ rừng, chính quyền và nhân dân địa phương ở những nơi có rừng cung ứng DVMTR, các cơ sở sử dụng DVMTR thì việc sử dụng các phương tiện, công cụ truyền thông là rất quan trọng. Vì vậy, trong năm 2019 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau.
Những hạng mục tuyên truyền được chú trọng như: Tặng vở học sinh, áo mưa, treo áp phích…Với nội dung tuyên truyền dễ đọc dễ hiểu, hình ảnh sinh động cũng như đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về chính sách môi trường rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Nét mới của công tác tuyên truyền năm nay là tặng áo mưa có in logo tuyên truyền của Quỹ cho các ban quản lý rừng, cộng đồng. Việc sử dụng áo mưa khi đi tuần tra, bảo vệ rừng sẽ đưa hình ảnh Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đến gần với người dân hơn, người dân thấy được quyền lợi, lợi ích kinh tế khi tham gia vào giữ rừng. Bên cạnh đó, tuyên truyền bằng áp phích, sử dụng hình ảnh khẩu hiệu để  tuyên truyền tới các đối tượng khác nhau cũng được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng lồng ghép để tuyên truyền.
Với sự đồng bộ của công tác  tuyên truyền sẽ mang lại  nhiều kết quả thiết thực trong thời gian tới. Thông qua công tác  tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của chính quyền các cấp, người dân và các đơn vị liên quan trong việc hiểu biết, chấp hành  các quy định trong công tác bảo vệ rừng, chi trả DVMTR từ đó tạo sự đồng thuận thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, chi trả DVMTR trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Tác giả bài viết: Thanh Thủy