Hệ thống văn bản thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng từ khi thành lập đến nay

Ngày 24 tháng 9 năm 2010 Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2010/NĐ-CP về Chính sách chi trả DVMTR để chính thức thực hiện trên cả nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011, tính đến năm 2016 đã có 5 năm tổ chức thực hiện.
Cùng với các địa phương trong cả nước, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Phước (Quỹ Bình Phước) trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thành lập theo Quyết định số 1567/QĐ-UBND  ngày 3/8/2012 của UBND tỉnh. Quỹ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2012, hoạt  động  hơn 5 năm với mục tiêu chính là huy động các nguồn thu từ cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) từ nước sạch, thủy điện, du lịch, góp phần thực hiện vào công tác chi trả tiền DVMTR cho các đơn vị chủ rừng, cũng như cải thiện đời sống của người dân làm nghề rừng.
Với ý nghĩa đó, ngay sau khi được thành lập, Hội đồng Quản lý Bình Phước công nhận theo Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 30/8/ 2012 đã đẩy mạnh thực hiện chính sách chi trả DVMTR  trên địa bàn tỉnh. Hội động quản lý Quỹ đã tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn Sở NN&PTNT, các cấp ngành, địa phương, đơn vị tư vấn thực hiện xây dựng Đề án chi - trả DVMTR tỉnh theo Đề án 98/QĐ-UBND ngày 18/1/2013 tỉnh phê duyệt.
Về công tác, tổ chức Hội đồng Quản lý Quỹ, năm 2013 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1747 ngày 23/9 về thay đổi nhân sự Hội đồng Quản lý Quỹ. Năm 2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 14/5 về việc Bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát Quỹ Bình Phước. Năm 2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 24/3 về thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bình Phước. Để hoàn thiện Hội đồng Quản lý Quỹ, một số chức danh không còn kiêm nhiệm nên cần thay thế, ngày 21/02/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 375/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bình Phước làm việc theo điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ Bình Phước.
Bên cạnh đó, do một số điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ không phù hợp với thực tiễn, ngày 29/8/2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1586/QĐ-UBND  để sửa đổi, bổ sung một số điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.
Trên cơ sở thực hiện chính sách chi trả DVMTR, tỉnh đã triển khai nhiều văn bản quy phạm phát luật để tạo tiền đề vững chắc, trong giai đoạn bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh nhà, cũng như cả nước.
Theo đó, Quỹ Bình Phước đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 22/10/2013  Quy định về  trình tự, thủ tục  lập Kế hoạch, thu chi và thanh toán tiền chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thu chi tiền dịch vụ môi rừng từ năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 theo Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 10/9/2013, Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 21/04/2015, Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 15/4/2015, Quyết định 753/QĐ-UBND ngày 04/4/2016, Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 và Phê duyệt danh sách đơn vị sử dụng, đơn vị cung ứng dịch vụ môi trường rừng từ năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 theo Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 03/12/2013, Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 24/11/2014, Quyết đinh số 2462/QĐ-UBND ngày 4/11/2015,…trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở pháp lý, tạo tính minh bạch, công khai,  khách quan cho công tác chi trả DVMTR.
 Việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện trách nhiệm, tổ chức bộ máy, biên chế về tài chính năm 2016, Quỹ Bình Phước bắt đầu thực hiện theo Quyết định số 2664/QĐ-UBND  ngày 24/11/2015 UBND tỉnh ban hành, đến năm 2017 theo Quyết định số 3095/QĐ-UBND ngày 01/12/2016.
Riêng tiền dịch vụ môi trường rừng truy thu năm 2011, 2012, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tham mưu phương án chi trình UBND tỉnh, các Bộ và TTg Thủ tướng Chính phủ đã được phê duyệt chi theo Công văn số 1820/TTg-KTTH. Ngoài ra, nguồn tiền chi bổ sung DVMTR năm 2013, 2014, Quỹ Bình Phước đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trình UNBD tỉnh ban hành theo Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 9/10/2015, Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 28/8/2017.
Trong thời gian tới, Quỹ Bình Phước đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để phát huy hiệu quả hệ thống văn bản pháp luật với nhiều nội dung như: tổ chức tuyên truyền trên xe lưu động, cắm thêm bảng tuyên truyền, tổ chức các cuộc hội thảo hội nghị,…nhằm góp phần đẩy nhanh quá trình triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của Chính phủ  trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả bài viết: Tiên Phong - Ngọc Hân