00:53 EDT Thứ bảy, 15/08/2020
Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
31 Công văn số 597/SNN-KHTC

Công văn số 597/SNN-KHTC ngày 05/5/2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước về việc thực hiện Kế hoạch thu - chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2015.

04/05/2015 Tải về
32 Quyết định số 738 /QĐ-UBND

Quyết định 738/QĐ-UBND ngày 15/04/2015 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi truờng rừng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

14/04/2015 Tải về
33 Quyết định số 1903/QĐ-UBND

Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục lập kế hoạch thu, chi và thanh quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

22/10/2013 Tải về
34 Quyết định số 1714/QĐ-UBND

Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 30/08/2012 của UBND tỉnh về Công nhận Hội Đồng Quản lý Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước.

30/08/2012 Tải về
35 Quyết định số 1567/QĐ-UBND

Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 03/08/2012 của UBND tỉnh về thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước.

03/08/2012 Tải về
36 Quyết định số 1379/QĐ-BNN-TCLN

Quyết định số 1379/QĐ-BNN-TCLN ngày 18/06/2013 của Bộ Nông nghiệp và phát triền nông thôn về việc công bố diện tích rừng thuộc lưu vực trong phạm vi hai tỉnh trở lên làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

18/06/2013 Tải về
37 Quyết định số 2487/QĐ-BNN-TCLN

Quyết định số 2487/QĐ-BNN-TCLN ngày 24/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và phát triền nông thôn về việc công bố diện tích rừng thuộc lưu vực trong phạm vi hai tỉnh trở lên làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

18/06/2013 Tải về
38 Thông tư số 24/TT-BNNPTNT

Thông tư số 24/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

05/05/2013 Tải về
39 Thông tư 60/2012/TT-BNNPTNT-BTC

Thông tư 60/2012/TT-BNNPTNT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định diện tích rừng trong lưu vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng.

08/11/2015 Tải về
40 Thông tư 20/2012/TT-BNNPTNT

Thông tư 20/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/05/2012 của Bộ Tài Chính về Hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.

06/05/2012 Tải về
41 Thông tư số 85/2012/TT-BTC

Thông tư số 85/2012/TT-BTC ngày 25/2/2012 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn về chế độ quản lý đối với Quỹ Bảo vệ và phát triễn rừng.

24/05/2012 Tải về
42 Quyết định số 119/QĐ-TCLN-KHTC

Quyết định số 119/QĐ-TCLN-KHTC ngày 21/03/2012 của Tổng cục Lâm nghiệp về Ban hành “Hướng dẫn tạm thời về trình tự đăng ký, kê khai và ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng”.

21/03/2012 Tải về
43 Quyết định số 2284/QĐ-TTg

Quyết định số 2284/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 của Thủ tướng Chính Phủ Phê duyệt Đề án “Triển khai nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/09/2010 của Chính phủ về Chính sách Chi trả dịch vụ môi trường rừng”.

12/12/2010 Tải về
44 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP

Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/09/2010 của Chính Phủ về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường.

23/09/2010 Tải về
45 Nghị định số 05/2008/NĐ-CP

Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính Phủ về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng.

13/01/2008 Tải về
46 Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT

Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về Hướng dẫn phương pháp xác định tiền dịch vụ môi trường rừng.

07/06/2015 Tải về
  Trang trước  1 2
 

Phóng sự

Thông báo giao ban

Văn bản

Truy cập nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Tài liệu

Khác

Cảnh báo cháy rừng

....